Wzmianka prawna

NOTA PRAWNA
INFORMACJE PRAWNE
1. PREZENTACJA STRONY.
Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy strony https://jedeeshop.com/ są informowani o tożsamości różnych uczestników ram jej wdrażania i monitorowanie:

Właściciel :

JEDEESHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod numerem SIREN 889976734 istnieje na rynku od 1 roku. Z siedzibą w Annemasse (74100) specjalizuje się w sektorze sprzedaży wysyłkowej za pośrednictwem specjalistycznych katalogów.

13 Rue de Genève, 74100 Annemasse

0611306020

Wsparcie@jedeeshop.com


Twórca: Jedeeshop
Menedżer publikacji: jedeeshop – support@jedeeshop.com
Menedżer publikacji jest osobą prawną.
Webmaster: Jedeeshop
Gospodarz: Shopify – 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4
Kredyty:
Wzór informacji prawnej jest oferowany przez Subdelirium.com Informacje prawne

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z STRONY I OFEROWANYCH USŁUG.
Korzystanie z witryny https://jedeeshop.com/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane, dlatego też użytkownicy witryny https://jedeeshop.com/ są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi. Niniejsza witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Jedeeshop może jednak podjąć decyzję o przerwie spowodowanej konserwacją techniczną, która następnie postara się poinformować użytkowników z wyprzedzeniem o datach i godzinach interwencji. Strona https://jedeeshop.com/ jest regularnie aktualizowana przez https :// jedeeshop.com/. W ten sam sposób informacje prawne można modyfikować w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze odwoływanie się do nich w celu zapoznania się z nimi.

3. OPIS ŚWIADCZONYCH USŁUG.
Celem serwisu https://jedeeshop.com/ jest dostarczanie informacji dotyczących wszelkiej działalności firmy. Jedeeshop dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie https://jedeeshop.com/ były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to spowodowane przez nią samą, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.Wszystkie informacje wskazane na stronie https: //jedeeshop.com/ mają charakter informacyjny wyłącznie do celów i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://jedeeshop.com/ nie są wyczerpujące. Są one udostępniane z zastrzeżeniem zmian, jakie nastąpiły od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. OGRANICZENIA UMOWNE DOTYCZĄCE DANYCH TECHNICZNYCH.
Strona korzysta z technologii JavaScript.
Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w związku z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

5. WŁASNOŚĆ intelektualna i podrabianie.
Jedeeshop jest właścicielem praw własności intelektualnej lub praw użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.
Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody: Jedeeshop
Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.



6. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Jedeeshop nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe na sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony https://jedeeshop.com/, a powstałe bądź na skutek korzystania ze sprzętu niespełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, bądź też wyglądu o błędzie lub niezgodności.
Jedeeshop nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony https://jedeeshop.com/.
Do dyspozycji użytkowników dostępne są interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). Jedeeshop zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym miejscu, które naruszają obowiązujące we Francji ustawodawstwo, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Jedeeshop zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego medium (tekst, fotografia…).



7. ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI.
We Francji dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 2004 r. , 1995.
Podczas korzystania ze strony https://jedeeshop.com/ mogą być zbierane: adres URL linków, za pośrednictwem których użytkownik wszedł na stronę https://jedeeshop.com/, dostawca dostępu użytkownika, protokół internetowy użytkownika ( Adres IP.
W każdym przypadku Jedeeshop zbiera dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez stronę https://jedeeshop.com/. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, zwłaszcza gdy samodzielnie je wprowadza. Użytkownik strony https://jedeeshop.com/ zostaje wówczas poinformowany, czy ma obowiązek podania tych informacji.
Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnej i podpisany wniosek, do którego należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, ze wskazaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.
Żadne dane osobowe użytkownika strony https://jedeeshop.com/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przydzielane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Dopiero hipoteza odkupu Jedeeshop i jego praw pozwoliłaby na przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby związany takim samym obowiązkiem przechowywania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony https:// jedeeshop.com/.
Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. .
Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. LINKI HIPERTEKSTOWE I PLIKI COOKIES.
Strona https://jedeeshop.com/ zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą Jedeeshop. Jednakże Jedeeshop nie jest w stanie zweryfikować zawartości odwiedzanych stron i dlatego nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.
Przeglądanie witryny https://jedeeshop.com/ może spowodować instalację plików cookies na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z poruszaniem się komputera po witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji w serwisie, a także umożliwienie różnorodnych pomiarów ruchu.
Odmowa instalacji pliku cookie może spowodować brak dostępu do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookies:
W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzi (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź OK.
W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw Reguły przechowywania na: Użyj niestandardowych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.
W przeglądarce Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookies.
W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.



9. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE I PRZYPISANIE JURYSDYKCJI.
Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony https://jedeeshop.com/ podlegają prawu francuskiemu. Jurysdykcję wyłączną przyznają właściwe sądy w Paryżu.
10. GŁÓWNE PRAWA, KTÓRE DOTYCZĄ.
Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i wolności.
Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca zaufania do gospodarki cyfrowej.
11. SŁOWNIK.
Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się, korzystając z ww. serwisu.
Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).